BEP 297 – Thành ngữ tiếng Anh để mô tả kinh nghiệm làm việc (2)

Tiếng Anh thương mại 297 Bài học - Thành ngữ tiếng Anh để mô tả kinh nghiệm làm việc 2

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về thành ngữ tiếng Anh để mô tả kinh nghiệm làm việc.

Trong kinh doanh, thành công phụ thuộc vào việc đặt đúng người vào đúng vị trí. Và các quyết định về việc ai sẽ làm những gì thường đi đến kinh nghiệm làm việc. Một số công việc quá quan trọng để giao cho một người thiếu kinh nghiệm. Đối với các công việc khác, bạn có thể muốn một người có ít kinh nghiệm hơn và cách tiếp cận mới.

Vì thế, cho dù bạn đang thuê nhân viên mới, giao nhiệm vụ, hoặc tập hợp một nhóm dự án, bạn sẽ nói về kinh nghiệm. Và tiếng Anh có rất nhiều thành ngữ hữu ích để mô tả kinh nghiệm làm việc. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số biểu thức này.

Chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa ba đồng nghiệp: Lola, Shane, và Anne. Nhóm đã thảo luận về việc cử ai đến văn phòng Hàn Quốc của công ty. Trước đây, họ đã nói về tính cách của các ứng viên khác nhau. Bây giờ họ đang so sánh các ứng viên dựa trên kinh nghiệm làm việc.

Câu hỏi nghe

1. Why do Shane and Anne think Douglas wouldn’t be a good choice for the position?
2. What does the group think about Paula as a possible choice?
3. Why would Kendra be a good choice for the post in South Korea?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu