BEP 285 - Thành ngữ về tính cách và tính cách 1

BEP 285 - Business English Idioms for Describing Personality 1

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về Thành ngữ tiếng Anh thương mại for describing people’s personality and character.

In English we have a saying that “it takes all sorts to make a world.” This means that the world is made up of many different people and different personalities. And every company or organization needs different personalities for different roles and different kinds of work. This diversity of personality in the workplace is a popular and interesting topic of conversation, as you surely know from listening to your colleagues.

Whether we’re discussing which job applicant to hire or gossiping after hours about coworkers, we all talk about personalities. And English has lots of great idioms for describing personality and character, which is what we’ll look at in this lesson.

You will hear a conversation between three colleagues: Lola, Shane, và Anne. They are trying to figure out who to send to South Korea to work in their company’s office there. As they discuss the different possibilities, they use a lot of different idioms for describing personality.

Câu hỏi nghe

1. Why won’t they send David overseas?
2. What do the speakers say about Paula?
3. How does Shane seem to feel about Douglas?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

1 thought on “BEP 285 – Idioms of Personality and Character 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu