VV 43 – Từ vựng tiếng Anh cho nguồn nhân lực 1

YouTube video

Trong này Video vocab bài học, chúng tôi nhìn vào Từ vựng tiếng anh về nguồn nhân lực, hoặc nhân sự. Những người làm việc trong bộ phận nhân sự nghĩ về số lượng người đứng đầu của một công ty và cách tuyển dụng nhân viên mới hoặc những người săn đầu người từ các công ty khác. Chúng tôi sẽ xem xét các ý tưởng chẳng hạn như mô tả công việc, cũng như bồi thường và lợi ích, và những điều này khác với các ưu đãi như thế nào.

Thành viên cao cấp: Bảng điểm PDF | VV 43-44 Câu đố

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu