VV 43 – English for Human Resources Vocabulary (1)

YouTube video

Trong này Video vocab bài học, chúng tôi nhìn vào English for human resources, hoặc nhân sự. Những người làm việc trong bộ phận nhân sự nghĩ về số lượng người đứng đầu của một công ty và cách tuyển dụng nhân viên mới hoặc những người săn đầu người từ các công ty khác. Chúng tôi sẽ xem xét các ý tưởng chẳng hạn như mô tả công việc, cũng như bồi thường và lợi ích, và những điều này khác với các ưu đãi như thế nào.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu