VV 42 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Thuế doanh nghiệp (2)

video YouTube

Trong này Từ vựng tiếng Anh thương mại bài học, chúng tôi sẽ nhìn vào thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tìm hiểu về kiểm toán được thực hiện để đảm bảo tuân thủ luật thuế. Và chúng tôi cũng sẽ khám phá các khoản miễn và tín dụng thuế, cũng như giảm thuế và nơi trú ẩn thuế. Cuối cùng, các công ty cố gắng đạt được một khoản hoàn thuế cao hơn hoặc trả ít thuế hơn.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.