VV 41 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Thuế doanh nghiệp (1)

YouTube video

Trong này Video vocab bài học, chúng tôi xem xét từ vựng tiếng Anh tài chính cho thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp, Các doanh nghiệp Hoa Kỳ trả cho Dịch vụ Doanh thu Nội bộ, hoặc IRS. Các công ty phải khai thuế với IRS mỗi năm tài chính. Về lợi nhuận của họ, các công ty tuyên bố doanh thu và lãi vốn và trả một mức thuế nhất định dựa trên các khoản thu nhập đó.

Thành viên cao cấp: Bảng điểm PDF | Câu đố | Chỉ âm thanh MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu