Kỹ năng 360 – Đối phó với sự chỉ trích (Phần 2)

Kỹ năng 360 - Đối phó với sự chỉ trích 2

Chào mừng trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách đối phó với những lời chỉ trích.

Trừ khi bạn hoàn hảo, bạn có chỗ để cải thiện. Đó không phải là một ý tưởng khó chấp nhận, nhưng điều khó là khi người khác chỉ ra cho chúng ta. Vì thế, trong bài học hôm nay, Tôi muốn tập trung vào tính hợp lệ. Đó là, về việc liệu lời chỉ trích có hợp lệ hay không, chính đáng, hoặc hợp lý. Nếu nó là, thì chúng ta nên coi nó là hữu ích và mang tính xây dựng. Và nếu nó không, thì chúng ta có thể cần một cách tiếp cận khác.

Free Resources: Lesson Module | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu