VV 38 – Từ vựng tiếng Anh thương mại: Tiếp thị qua Internet 2

YouTube video

Trong này Từ vựng tiếng Anh thương mại bài học, chúng tôi sẽ xem xét các hoạt động liên quan đến tiếp thị công cụ tìm kiếm, hoặc SEM.

Các công ty sử dụng SEO, hoặc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, để cải thiện vị trí trang web SERP. Điều này liên quan đến các hoạt động như xây dựng liên kết cũng như tối ưu hóa trên trang, trong đó các nhà quảng cáo sử dụng từ khóa để thu hút các công cụ tìm kiếm. Các phương pháp tiếp cận được chấp nhận cho SEO được gọi là SEO mũ trắng và các nỗ lực để lừa các công cụ tìm kiếm được gọi là SEO mũ đen.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu