Kỹ năng 360 – Chạy một phiên động não 2

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Chào đón trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách chạy một phiên động não hiệu quả.

Bạn đã bao giờ tiến hành một phiên động não mà không đi đến đâu? Một vài người đưa ra một số ý tưởng, nhưng hầu hết những người tham gia dường như không mệt mỏi hoặc buồn chán? Bạn đặt câu hỏi, nhưng mọi người không trả lời? Tốt, hôm nay tôi muốn cung cấp cho bạn một số lời khuyên để bắt đầu quá trình và làm cho nước ép chảy.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Running a Brainstorming Session 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu