VV 36 – Tiếng Anh quản lý bán hàng (2)

video YouTube

Trong này Từ Vựng Tiếng Anh Thương Mại bài học, chúng tôi tiếp tục xem xét từ vựng tiếng Anh và collocations liên quan đến quản lý bán hàng.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

2 thoughts on “VV 36 – Tiếng Anh quản lý bán hàng (2)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.