VV 33 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Kinh tế vĩ mô (1)

YouTube video

Trong này từ vựng tiếng anh thương mại bài học, chúng tôi sẽ xem xét một số thuật ngữ kinh tế vĩ mô quan trọng, GDP và GNP như vậy. Chúng tôi sẽ khám phá chu kỳ kinh doanh tự nhiên, bao gồm các giai đoạn mở rộng, suy thoái và đôi khi thậm chí trầm cảm. Chúng tôi cũng sẽ xem xét ý tưởng về cán cân thương mại giữa các quốc gia, có thể được mô tả là thặng dư thương mại hoặc thâm hụt thương mại.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu