Kỹ năng 360 – Luôn tích cực (Phần 2)

Hôm nay Kỹ năng 360 bài học chúng tôi sẽ xây dựng các ý tưởng của tuần trước và xem xét cách bạn có thể triển khai với thái độ tích cực trong công việc.

Trong chúng tôi tập cuối chúng tôi đã nói về suy nghĩ tích cực. Hôm nay, tất cả là về việc duy trì một thái độ tích cực đối với người khác vì nó sẽ giúp họ cảm thấy tốt. Và nếu bạn có thể làm điều đó, khách hàng sẽ muốn làm ăn với bạn, đồng nghiệp sẽ muốn làm việc với bạn, và sếp sẽ muốn thấy bạn làm tốt.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Luôn tích cực (Phần 2)”

  1. I really enjoyed this podcast, I think it is very useful in every aspects of a professional career. Cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.