BEP 221 – Thành ngữ về thành công và thất bại 1

Trong bài học tiếng Anh thương mại này, chúng tôi sẽ nhìn vào thành ngữ tiếng anh thương mại related to success and failure.

Every business has its ups and downs. And so does every person. Nói cách khác, sometimes we succeed and sometimes we fail. Another common way of saying this in English is “You win some and you lose some.” Nobody wins all the time, even the great success stories that we read or hear about.

Think of a successful entrepreneur. Hiện nay, do you think that person achieved great success on their first try? Trong 99% of cases, the answer is no. Every successful businessperson learned through failure. Now have a look at your favorite business news site. You’ll see that almost every story can be put into either the category of success or failure. Businesses either grow or shrink but they don’t remain the same.

It’s clear that success and failure are important and common topics. And to talk about them, there are lots of great English idioms.

Trong bài học này, we’ll hear a conversation between Sam and Dylan, two former colleagues. They have just run into each other and are catching up on their recent experiences. Trong cuộc trò chuyện của họ, you will notice many idioms related to success and failure.

Câu hỏi nghe

1. How is Sam’s work going?
2. How does Dylan feel about his recent investments?
3. Điều gì đã xảy ra với công ty không dây mà Dylan tham gia vào?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast

1 thought on “BEP 221 – Idioms of Success and Failure 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu