VV 30 – Business English Vocabulary: Supply Chain (1)

video YouTube

Trong bài học Video Vocalab này, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại để mô tả các bước cơ bản trong chuỗi cung ứng, bắt đầu với các nhà cung cấp, người bán vật liệu hoặc các bộ phận cho các nhà sản xuất lắp ráp sản phẩm. Các sản phẩm sau đó đi đến nhà phân phối, ai vận chuyển chúng đến các nhà bán lẻ, nơi chúng được bán cho người tiêu dùng hoặc người dùng cuối.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 30 – Business English Vocabulary: Supply Chain (1)”

  1. CHÀO, everybody. Tốt, I do appreciate the efforts done to make Business English Learning easier for all of us. Well doneTeam Work’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.