VV 27 – Từ Vựng Tiếng Anh Pháp Lý: Luật hợp đồng (2)

video YouTube

Điều này từ vựng tiếng anh thương mại bài học là phần thứ hai của loạt bài hai phần của chúng tôi về tiếng anh hợp pháp từ vựng liên quan đến luật hợp đồng. Trong bài học cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã xem xét một số nguyên tắc cơ bản của hợp đồng. Trong bài học này, chúng tôi sẽ tập trung vào các điều khoản và ngôn ngữ pháp lý cụ thể được tìm thấy trong các hợp đồng.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.