Kỹ năng 360 – Bán ý tưởng của bạn (Phần 1)

Chào mừng trở lại với Kỹ năng kinh doanh 360 tệp âm thanh. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét cách làm ”˜bán’ ý tưởng của bạn và có sức thuyết phục.

Bạn có thể có đầy những ý tưởng tuyệt vời, nhưng chính xác thì làm cách nào để bạn thu hút được mọi người mua hàng? Làm thế nào để bạn thu hút mọi người tham gia vào kế hoạch tuyệt vời của bạn? Tốt, hôm nay tôi muốn chia sẻ một số công cụ và kỹ thuật sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Các công cụ và kỹ thuật này có hai tác dụng quan trọng: họ xây kết nối và họ xây dựng sự uy tín. Các kết nối có thể là giữa bạn và người nghe của bạn, nhưng chúng cũng có thể nằm giữa người nghe và ý tưởng của bạn. Những kết nối đó sẽ tạo ra lượt mua vào. Và uy tín đó có thể là uy tín của bạn và uy tín về ý tưởng của bạn. Bạn, và ý tưởng của bạn, phải đáng tin cậy và đáng tin cậy.

Free Resources: Transcript | Quiz | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

5 thoughts on “Skills 360 – Bán ý tưởng của bạn (Phần 1)”

  1. 1) When you mail your client 7 times in 2 ngày, using his/her name is how much important?
    2) When you meet your client in person and be with him for 7 hrs. Do we need to to use his first name all the times talking to him?

  2. Rajesh, if you’re talking to your client in person and will be with him for 7 hours, you don’t need to use his name every single time. But use it enough to make him feel that he’s a valued and important client.

    If you’re emailing him, consider using it at the start of each email. Ví dụ, you might say, “Hi John. Here is the information you need.

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.