VV 21 – Quản lý dự án: Quy trình lập kế hoạch 2

YouTube video

Chào đón trở lại Video vocab. Đây là phần thứ hai của loạt bài hai phần về quy trình lập kế hoạch. Trong bài học này, chúng tôi sẽ kiểm tra việc thực hiện và xem xét kế hoạch.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 21 – Quản lý dự án: Planning Process 2

  1. I am very happy to find a web that can really help me in developing my English.

    many thanks to developers of the website & videos, teachers,…etc.

    :D

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu