VV 21 – Quản lý dự án: Quy trình lập kế hoạch 2

video trên YouTube

Chào đón trở lại Video vocab. Đây là phần thứ hai của loạt bài hai phần về quy trình lập kế hoạch. Trong bài học này, chúng tôi sẽ kiểm tra việc thực hiện và xem xét kế hoạch.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 21 – Quản lý dự án: Planning Process 2

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.