Kỹ năng 360 – Mẹo cho cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của bạn: Nghiên cứu

Chào đón trở lại Kỹ năng kinh doanh 360 – podcast nhìn về khía cạnh khác của tiếng Anh thương mại.

Đây là phần thứ ba trong 360 loạt bài về cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của bạn, và chúng ta sẽ xem xét chủ đề nghiên cứu. Và ý tôi là nghiên cứu mà bạn nên thực hiện trước khi bước vào cuộc phỏng vấn. Được chứ, Vậy hãy bắt đầu…

Khi bạn chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, bạn muốn trang bị cho mình kiến ​​thức trong ba lĩnh vực chính. Số một là vị trí của chính nó. Số hai là công ty. Và thứ ba là ngành.

Free Resources: Transcript | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

2 thoughts on “Skills 360 – Mẹo cho cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của bạn: Nghiên cứu”

  1. Hi ,thank you very much ,but what about the salary specialty for your first job how I can or what are the technices to answer this question,l can’t estimate this

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu