Bài học miễn phí – BEP 129: Đưa ra một ý tưởng

Làm tròn số phiếu cho bài học phổ biến nhất là BEP 129 – Các cuộc họp: Đưa ra một ý tưởng (Phần 1). Bài đăng này chứa các ghi chú nghiên cứu PDF và các liên kết đến các câu đố tiếng Anh trực tuyến cho BEP 129.

Nhấp vào nút khởi chạy bên dưới để bắt đầu câu đố trực tuyến cho BEP 129

Liên kết MIỄN PHÍ: Bảng điểm PDF | Câu đố

1 thought on “Free Lesson – BEP 129: Đưa ra một ý tưởng”

  1. Pingback: Twitted by HelenPickard

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu