VideoVocab 03 – Tiếp thị

YouTube video

Tập này của Video Vocab của Business English Pod giới thiệu 10 thường được sử dụng từ vựng tiếng anh thương mại điều khoản liên quan đến Tiếng anh tiếp thị:

Tiếp thị, Quảng cáo, Nhãn hiệu, Phóng, Khách hàng, Nghiên cứu thị trường, Nhận dạng thương hiệu, Quan hệ công chúng hoặc PR, Vị trí và Chiến dịch.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video

4 thoughts on “VideoVocab 03 – Tiếp thị”

  1. Pingback: Tiếng Anh thương mại :: The Business English Podcast for Professionals » VideoVocab 03 (Bảng điểm): Tiếp thị

  2. i love love it i like it very much but i wana to improve my englsih more bcoz my english is so poor how i can imporove my poor englsih plz send me some suggestion

Comments are closed.

Di chuyển lên đầu