Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności RODO (dla użytkowników w UE)

Jest nam niezmiernie miło, że wyrazili Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządu Business English Pod Ltd.. Korzystanie ze stron internetowych Business English Pod Ltd. jest możliwe bez podawania danych osobowych; jednak, jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, której dane dotyczą, zawsze muszą być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do Business English Pod Ltd.. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych, nasze przedsiębiorstwo pragnie informować opinię publiczną o charakterze, zakres, i cel zbieranych przez nas danych osobowych, używać i przetwarzać. Ponadto, osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych, przysługujących im praw.

Jako kontroler, Business English Pod Ltd. wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszego serwisu. Jednakże, Transmisje danych w Internecie mogą co do zasady wykazywać luki w zabezpieczeniach, dlatego całkowita ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu, każda osoba, której dane dotyczą, może przesłać nam dane osobowe alternatywnymi sposobami, np. przez telefon.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Business English Pod Ltd. opiera się na terminach zastosowanych przez ustawodawcę europejskiego przy przyjęciu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także nasi klienci i partnerzy biznesowi. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W tym oświadczeniu o ochronie danych, Używamy, M.in, poniższe warunki:

A) Dane osobiste

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka specyficznych czynników fizycznych, fizjologiczny, genetyczny, psychiczny, gospodarczy, tożsamość kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

B) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, których dane osobowe przetwarza administrator odpowiedzialny za przetwarzanie.

C) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, takie jak kolekcja, nagranie, organizacja, strukturyzacja, składowanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, posługiwać się, ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub kombinacja, ograniczenie, usunięcia lub zniszczenia.

D) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

mi) Profilowy

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej w pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

F) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

G) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który, samodzielnie lub wspólnie z innymi, określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administratora lub szczegółowe kryteria jego nominacji mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

H) Edytor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

I) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy nie. Jednakże, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

J) Strona trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, kontroler, podmiot przetwarzający i osoby, które, pod bezpośrednim nadzorem administratora lub podmiotu przetwarzającego, są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolna, konkretny, świadomego i jednoznacznego wyrażenia woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

2. Nazwa i adres kontrolera

Administrator na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), inne przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy związane z ochroną danych:

Business English Pod Ltd.
Rm. 502, 5/F,
Budynek komercyjny Sun Tung.,
194 Lockhart Road
Hongkong

Telefon: 852 8197 3177
E-mail: redaktor@businessenglishpod.com
Strona internetowa: www.businessenglishpod.com

3. Ciasteczka

Strony internetowe Business English Pod Ltd. korzystaj z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować na podstawie unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Poprzez wykorzystanie plików cookies, Business English Pod Ltd. może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie, Informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie nam na to pozwalają, jak już wspomniano, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik serwisu korzystający z plików cookies, np. nie musi przy każdym wejściu na stronę podawać danych dostępowych, ponieważ jest to przejęte przez stronę internetową, i w ten sposób plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które Klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookies.

Osoba, której dane dotyczą, może, kiedykolwiek, zapobiec zapisywaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, i w ten sposób może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto, Już ustawione pliki cookies można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje obsługę plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne (np. jeśli plik cookie logowania członka jest zablokowany, członek nie będzie mógł się zalogować).

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Business English Pod Sp. zbiera szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tak zwane referencje), (4) podstrony internetowe, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu, i (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji, Business English Pod Ltd. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Raczej, ta informacja jest potrzebna (1) prawidłowo dostarczać zawartość naszej witryny internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnić długoterminową rentowność naszych systemów informatycznych i technologii stron internetowych, i (4) dostarczać organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego, Business English Pod Ltd. analizuje statystycznie zebrane anonimowo dane i informacje, w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa, oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora z podaniem danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przesyłane do administratora, określa odpowiednia maska ​​wprowadzania danych używana podczas rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora, i dla własnych celów. Administrator może żądać przeniesienia do jednego lub większej liczby procesorów (np. usługę e-mail) która wykorzystuje dane osobowe również w celu wewnętrznym, który można przypisać administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, adres IP””przydzielony przez dostawcę usług internetowych (dostawca usług internetowych) i wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą” – data, i godzina rejestracji są również zapisywane. Przechowywanie tych danych odbywa się w związku z tym, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, i, Jeśli to konieczne, aby umożliwić dochodzenie w sprawie popełnionych przestępstw. O ile, przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych, lub jeżeli przekazanie służy celowi ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili dokonać zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji (np. on the registered user member page: https://businessenglishpod.com/aMember/member), lub do ich całkowitego usunięcia ze zbioru danych administratora.

Administrator danych ma obowiązek, kiedykolwiek, udzielać na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Dodatkowo, administrator danych poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma ustawowych obowiązków przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora są w tym zakresie dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa Business English Pod Sp. zawiera informacje umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, który zawiera również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane administratorowi danych dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, przechowywane są w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma miejsca przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim.

7. Na blogu w serwisie funkcjonują komentarze

Business English Pod spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania na blogu indywidualnych komentarzy na temat poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog jest oparty na internecie, portalu ogólnodostępnym, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać przemyślenia w tak zwanych postach na blogu. Posty na blogu mogą zazwyczaj być komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, zapisywane i publikowane są także komentarze osoby, której dane dotyczą, oraz informację o dacie komentarza i o użytkowniku (pseudonim) wybranego przez osobę, której dane dotyczą. Dodatkowo, adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (dostawca usług internetowych) do osoby, której dane dotyczą, jest również rejestrowana. Zapisywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa, oraz w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, narusza prawa osób trzecich, lub zamieszcza w danym komentarzu treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych jest, W związku z tym, we własnym interesie administratora danych, aby mógł uniewinnić w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przepisami prawa lub służy obronie administratora danych.

8. Zapisz się na nasze biuletyny

Na stronie internetowej Business English Pod Sp., użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszej firmy. Stosowana w tym celu maska ​​wprowadzania określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także w przypadku zamówienia newslettera u administratora.

Business English Pod spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstw. Biuletyn przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, rejestruje się w celu otrzymywania newslettera. Na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem, ze względów prawnych, w procedurze double opt-in. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do wykazania, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera, przechowujemy także adres IP systemu komputerowego przydzielony przez dostawcę usług internetowych (dostawca usług internetowych) i wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwy) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, i tym samym służy celowi ochrony prawnej administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach zapisu do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera. Dodatkowo, abonenci newslettera mogą być informowani drogą e-mailową, tak długo, jak jest to konieczne do realizacji usługi newslettera lub przedmiotowej rejestracji, gdyż mogłoby to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wypowiedzieć subskrypcję naszego newslettera. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które osoba, której dane dotyczą, przekazała w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołane. W celu cofnięcia zgody, odpowiedni link znajduje się w każdym biuletynie. W każdej chwili możliwa jest także rezygnacja z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora, lub poinformować o tym administratora w inny sposób.

9. Śledzenie biuletynów

Biuletyn Business English Pod Sp. zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrację i analizę pliku dziennika. Umożliwia to analizę statystyczną sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego, Business English Pod Ltd. może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail, i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera, a także jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie odwołać odpowiednią odrębną deklarację zgody wydaną w ramach procedury double-opt-in. Po odwołaniu, te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Business English Pod spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. rezygnację z otrzymywania newslettera automatycznie traktuje jako rezygnację.

10. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa Business English Pod Sp. zawiera informacje umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, który zawiera również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane administratorowi danych dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, przechowywane są w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma miejsca przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub o ile zezwala na to ustawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania, lub jeżeli upłynie okres przechowywania przewidziany przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

A) Prawo do potwierdzenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, on lub ona może, kiedykolwiek, skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

B) Prawo dostępu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnej informacji o jej danych osobowych przechowywanych oraz kopii tej informacji. Ponadto, dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

celów przetwarzania;
kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
tam, gdzie to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych, lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane przy ustalaniu tego okresu;
istnienie prawa żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
istnienie prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;
gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art 22(1) i (4) RODO i, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki zastosowanej, a także znaczenie i przewidywane skutki takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informację, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Gdzie tak jest, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, on lub ona może, kiedykolwiek, skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

C) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, on lub ona może, kiedykolwiek, skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

D) Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z pkt (A) artykułu 6(1) RODO, lub punkt (A) artykułu 9(2) RODO, oraz gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art 21(1) RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art 21(2) RODO.
Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art 8(1) RODO.
Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, pragnie żądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Business English Pod Ltd., on lub ona może, kiedykolwiek, skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Business English Pod Ltd. niezwłocznie zapewnia natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia danych.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i ma obowiązek na podstawie art 17(1) do usunięcia danych osobowych, kontroler, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmie rozsądne kroki, łącznie ze środkami technicznymi, poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe, do których osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków, lub kopia lub replikacja, te dane osobowe, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Business English Pod Sp. zorganizuje niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

mi) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do założenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art 21(1) RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, pragnie zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Business English Pod Ltd., może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Business English Pod Sp. zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

F) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego, otrzymania dotyczących go danych osobowych, który został przekazany kontrolerowi, w zorganizowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z pkt (A) artykułu 6(1) RODO lub pkt (A) artykułu 9(2) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z pkt (B) artykułu 6(1) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, w wykonywaniu przysługującego mu prawa do przenoszenia danych na podstawie art 20(1) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Business English Pod Ltd..

G) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do sprzeciwu, z powodów związanych z jego szczególną sytuacją, kiedykolwiek, do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, który opiera się na punkcie (mi) lub (F) artykułu 6(1) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Business English Pod spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. w przypadku wniesienia sprzeciwu nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub dla zakładu, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Business English Pod Ltd. przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się Business English Pod Ltd. do przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, Business English Pod Ltd. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Dodatkowo, osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z powodów związanych z jego szczególną sytuacją, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych przez Business English Pod Ltd. do celów naukowych lub badań historycznych, lub w celach statystycznych zgodnie z art 89(1) RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Business English Pod Ltd.. Dodatkowo, osoba, której dane dotyczą, ma swobodę korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, korzystając ze specyfikacji technicznych.

H) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowanie, co wywołuje wobec niego skutki prawne, lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia, lub wykonanie, umowa pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest niezbędne do wejścia, lub wykonanie, umowa pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) odbywa się to na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Business English Pod Ltd. wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, on lub ona może, kiedykolwiek, skontaktuj się z dowolnym pracownikiem Business English Pod Ltd..

I) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, on lub ona może, kiedykolwiek, skontaktuj się z dowolnym pracownikiem Business English Pod Ltd..

13. Ochrona danych w aplikacjach i procedurach aplikacyjnych

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może odbywać się także drogą elektroniczną. Tak jest w tym przypadku, w szczególności, jeżeli wnioskodawca prześle administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawiera z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawa. Jeżeli administrator nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięciu nie sprzeciwiają się żadne inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w tej relacji jest, np. ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

14. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z AddThis

Na tej stronie, administrator danych ma zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Social Warfare. AddThis to tak zwany dostawca zakładek. Usługa umożliwia uproszczone tworzenie zakładek do stron internetowych za pomocą przycisków. Klikając myszką komponent AddThis, lub klikając na nią, zostanie wyświetlona lista usług tworzenia zakładek i udostępniania. AddThis jest używane na over 15 milion stron internetowych, i przyciski zostaną wyświetlone, zgodnie z informacjami przedsiębiorstwa operacyjnego, nad 20 miliard razy w roku.

Firmą obsługującą AddThis jest AddThis, Inc. 1595 Wiosenna droga na wzgórze, Zestaw 300, Wiedeń, VA 22182, Stany Zjednoczone.

Wywołując jedną z poszczególnych stron serwisu, którym steruje sterownik, i na którym zintegrowano komponent AddThis, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent AddThis o pobranie danych ze strony internetowej www.addthis.com. W ramach tej procedury technicznej, AddThis zostaje poinformowany o wizycie i konkretnej stronie tej witryny, z której korzystała osoba, której dane dotyczą, za pomocą technologii informatycznych. Dodatkowo, AddThis jest informowany o adresie IP systemu komputerowego nadanym przez dostawcę usług internetowych (dostawca usług internetowych) i wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, typ i język przeglądarki, strona internetowa, do której uzyskano dostęp przed naszą witryną, datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane i informacje przesłane w ten sposób do AddThis umożliwią przedsiębiorstwu AddThis, jak również podmioty stowarzyszone lub ich przedsiębiorstwa partnerskie, w celu kontaktowania się z osobami odwiedzającymi strony internetowe administratora za pomocą spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam.

AddThis wyświetla spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy na podstawie pliku cookie ustawionego przez przedsiębiorstwo. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie podczas surfowania w systemie komputerowym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Plik cookie zapisuje komputerowo wychodzące wizyty na stronach internetowych.

Osoba, której dane dotyczą, może, kiedykolwiek, zapobiec zapisywaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, i tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również AddThis ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookies mogą być także w każdej chwili usunięte przez AddThis za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość trwałego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. W tym celu, osoba, której dane dotyczą, musi kliknąć przycisk rezygnacji znajdujący się pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out, który ustawia plik cookie rezygnacji. Wykorzystywany w tym celu plik cookie opt-out jest umieszczany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, usunie pliki cookies ze swojego systemu, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Z ustawieniem pliku cookie rezygnacji, jednak, istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni przydatne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych AddThis są dostępne pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

Na tej stronie, administrator posiada zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetową, który zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń, lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, załadować zdjęcia, i sieci poprzez zaproszenia do znajomych.

Spółką obsługującą Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Sposób hakera, Menlo Park, Kalifornia 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Plac Wielkiego Kanału, Port nad Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, który jest obsługiwany przez administratora i w którym znajduje się komponent Facebooka (Wtyczki do Facebooka) był zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej, Facebook otrzymuje informację, jaką konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą””i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej””, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebooka i kojarzone z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. the “Tak jak” przycisk, lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi komentarz, następnie Facebook porównuje te informacje z osobistym kontem użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, poprzez komponent Facebooka, informacja o wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebook, który jest dostępny pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, przekazuje informacje o zbiorze, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Facebooka. Dodatkowo, wyjaśniono tam, jakie możliwości ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, dostępne są różne opcje konfiguracyjne umożliwiające eliminację transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania przesyłania danych do Facebooka.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdSense

Na tej stronie, kontroler ma zintegrowaną usługę Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa umożliwiająca umieszczanie reklam w witrynach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich, aby dopasować je do treści danej witryny strony trzeciej. Google AdSense umożliwia targetowanie użytkownika Internetu w oparciu o jego zainteresowania, który realizowany jest poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, widok na góry, Kalifornia 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Wraz z ustawieniem pliku cookie, Firma Alfabet sp. ma możliwość analizy korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, który jest obsługiwany przez administratora i z którym zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem komponentu Google AdSense w celu reklamy internetowej i rozliczania prowizji do Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej, przedsiębiorstwo Alphabet Inc. zdobywa wiedzę o danych osobowych, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która obsługuje Alphabet Inc., M.in, aby zrozumieć pochodzenie odwiedzin i kliknięć, a następnie dokonać rozliczeń prowizyjnych.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak stwierdzono powyżej, uniemożliwić w dowolnym momencie zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale odmówić zapisywania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także Alphabet Inc. od ustawienia pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, pliki cookie już używane przez Alphabet Inc. mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia rejestrowania pliku dziennika i analizy pliku dziennika, na podstawie którego można przeprowadzić analizę statystyczną. Na podstawie osadzonych pikseli śledzących, Firma Alfabet sp. jest w stanie ustalić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz jakie linki kliknęła osoba, której dane dotyczą. Wyświetlane są piksele śledzące, M.in, do analizy przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

Za pośrednictwem Google AdSense, dane osobowe i informacje”, które obejmują również adres IP, i jest niezbędne do gromadzenia i rozliczania wyświetlanych reklam””jest przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Alfabet sp. może ujawnić dane osobowe zebrane w ramach tej procedury technicznej osobom trzecim.

Więcej informacji na temat Google AdSense znajduje się pod następującym linkiem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie, administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbiór, zgromadzenie, i analiza danych o zachowaniach osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera dane, M.in, dane o stronie internetowej, z której dana osoba przyszła (tak zwany referent), jakie podstrony zostały odwiedzone, czyli jak często i przez jaki czas przeglądana była podstrona. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, widok na góry, Kalifornia 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics administrator wykorzystuje aplikację “_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, M.in, w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej i tworzenia raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych, oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Wraz z ustawieniem pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej witryny internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, prowadzonym przez administratora i z którym zintegrowany został komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, będzie automatycznie przesyłać dane poprzez komponent Google Analytics w celu reklamy internetowej i rozliczania prowizji do Google. W trakcie tej procedury technicznej, przedsiębiorstwo Google zdobywa wiedzę o danych osobowych, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, który obsługuje Google, M.in, aby zrozumieć pochodzenie odwiedzających i kliknięć, a następnie tworzyć rozliczenia prowizyjne.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takie jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, zostaną przesłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak stwierdzono powyżej, uniemożliwić w dowolnym momencie zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale odmówić zapisywania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, pliki cookie już używane przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowo, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również przetwarzanie tych danych przez Google i możliwość ich wykluczenia. W tym celu, osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstaluj go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje dotyczące odwiedzin stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest traktowana jako sprzeciw firmy Google. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany, lub nowo zainstalowany, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, którą można przypisać jej zakresowi kompetencji, lub jest wyłączony, możliwe jest dokonanie ponownej instalacji lub reaktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics jest szczegółowo wyjaśnione pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Clicky (z funkcją rezygnacji)

Na tej stronie, administrator zintegrował komponent analityki Clikcy. Używamy Clicky Web Analytics do rejestrowania i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Clicky tutaj (https://clicky.com/terms/privacy). Logujemy “dane osobiste” do Clicky w następujący sposób, dla podanych, uzasadnionych celów. A “Unikalny identyfikator” śledzący plik cookie umożliwiający identyfikację unikalnych gości, Twój adres IP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, i Twoją nazwę użytkownika, aby pomóc nam analizować zachowanie odwiedzających i pomagać w zaspokajaniu potrzeb związanych z obsługą klienta. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Clikcy jest Roxr Software Ltd, Stany Zjednoczone.

Celem komponentu analitycznego Clikcy jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Clikcy wykorzystuje zebrane dane i informacje, M.in, w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej i tworzenia raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych, oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Clikcy umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Wraz z ustawieniem pliku cookie, Clikcy ma możliwość analizy korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, który jest obsługiwany przez administratora i z którym został zintegrowany komponent Clikcy Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem komponentu Clikcy Analytics.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takie jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, zostaną przesłane do Clikcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Clikcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak stwierdzono powyżej, uniemożliwić w dowolnym momencie zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale odmówić zapisywania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także Clikcy Analytics umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, pliki cookie już używane przez Clikcy Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowo, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Clikcy Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również przetwarzanie tych danych przez Clikcy i możliwość ich wykluczenia. W tym celu, osoba, której dane dotyczą, musi zrezygnować na tej stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Clikcy można uzyskać pod adresem https://clicky.com/terms/privacy i pod https://clicky.com/terms/dpa.

19. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z remarketingu Google

Na tej stronie, administrator zintegrował usługi Google Remarketing. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która umożliwia przedsiębiorstwu wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej przebywali na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Integracja Google Remarketing pozwala zatem przedsiębiorstwu na tworzenie reklam opartych na użytkownikach, a tym samym wyświetlanie odpowiednich reklam zainteresowanym użytkownikom Internetu.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, widok na góry, Kalifornia 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem Google Remarketing jest wstawianie reklam dostosowanych do zainteresowań. Google Remarketing pozwala nam wyświetlać reklamy w sieci Google lub na innych stronach internetowych, które są oparte na indywidualnych potrzebach i dopasowane do zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Wraz z ustawieniem pliku cookie, Google umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą witrynę, jeśli wywoła ona kolejne strony internetowe, które są również członkiem sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której usługa została zintegrowana z Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W trakcie tej procedury technicznej, Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, z którego korzysta Google, M.in, do wstawiania interesujących reklam.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobiste, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak stwierdzono powyżej, uniemożliwić w dowolnym momencie zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale odmówić zapisywania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, pliki cookie już używane przez Google mogą zostać w każdej chwili usunięte za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowo, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamom Google opartym na zainteresowaniach. W tym celu, osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link do www.google.de/settings/ads i dokonać żądanych ustawień w każdej przeglądarce internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.

Dalsze informacje i aktualne postanowienia Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

20. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Na tej stronie, kontroler zintegrował przycisk Google+ jako komponent. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych w Internecie, społeczność internetową, który zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń, lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłaj zdjęcia i sieci poprzez zaproszenia do znajomych.

Spółką obsługującą Google+ jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, widok na góry, Kalifornia 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny, który jest obsługiwany przez kontroler i w którym zintegrowany został przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera wyświetlanie odpowiedniego przycisku Google+ Google za pośrednictwem odpowiedniego komponentu przycisku Google+. W trakcie tej procedury technicznej, Google otrzymuje informację, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://deweloperzy.google.com/+/.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google+ i Google porównuje je z odpowiednim kontem Google+ powiązanym z osobą, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+ zintegrowany z naszą witryną i w ten sposób udostępni Google+ 1 rekomendacje, następnie Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe. Google przechowuje Google+ 1 rekomendacja osoby, której dane dotyczą, udostępnienie ich do publicznej wiadomości zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Następnie, Google+ 1 rekomendacja wydana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej, wraz z innymi danymi osobowymi, takie jak nazwa konta Google+ używana przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane zdjęcie, są przechowywane i przetwarzane w innych usługach Google, takie jak wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych, lub w związku z reklamami. Google może także powiązać wizytę na tej stronie internetowej z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google dalej rejestruje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Za pomocą przycisku Google+, Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w Google+. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przesyłać danych osobowych do Google, może zapobiec takiej transmisji, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i postanowienia Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Więcej referencji od Google na temat Google+ 1 przycisk można uzyskać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

21. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google-AdWords

Na tej stronie, administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których dopiero potem wyświetli się reklama w wynikach wyszukiwania Google, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania powiązanego ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google, reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu, z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Spółką obsługującą Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, widok na góry, Kalifornia 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez włączenie odpowiednich reklam na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz umieszczenie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dni i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzania, czy określone podstrony, np, koszyka z systemu sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Poprzez plik cookie konwersji, zarówno Google, jak i administrator mogą zrozumieć, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords na naszej stronie internetowej, wygenerowała sprzedaż, to jest, zrealizował lub anulował sprzedaż towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin służą do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali obsłużeni za pośrednictwem reklam AdWords, w celu sprawdzenia powodzenia lub niepowodzenia każdej reklamy AdWords i optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Plik cookie konwersji przechowuje dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobiste, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, kiedykolwiek, uniemożliwić ustawienie plików cookies przez naszą witrynę, jak stwierdzono powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać w każdej chwili usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklamy Google opartej na zainteresowaniach. Dlatego, osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp z każdej używanej przeglądarki, korzystając z linku www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

22. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z LinkedIn

Administrator posiada zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie internetowej. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom posiadającym istniejące kontakty biznesowe łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Nad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajów korzysta z LinkedIn. Zatem, LinkedIn to obecnie największa platforma kontaktów biznesowych i jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Firmą obsługującą LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Widok na góry Stierlin Court, Kalifornia 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W sprawach związanych z prywatnością poza STANAMI ZJEDNOCZONYMI LinkedIn Ireland, Kwestie dotyczące polityki prywatności, Plac Wiltona, Miejsce Wiltona, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, który jest obsługiwany przez administratora i na którym znajduje się komponent LinkedIn (Wtyczka LinkedIn) był zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu LinkedIn LinkedIn. Dalsze informacje na temat wtyczki LinkedIn można uzyskać pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej, LinkedIn uzyskuje wiedzę, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn sprawdza przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą” „i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej””, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i kojarzone z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych z naszą stroną internetową, następnie LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje za pośrednictwem komponentu LinkedIn informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn udostępnia pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, Wiadomości SMS i reklamy ukierunkowane, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z podmiotów stowarzyszonych, takich jak Irlandia, Google Analytics, NiebieskiKai, Podwójne kliknięcie, Nielsena, Comscore, Mówić, i Lotam. Można odmówić ustawienia takich plików cookie w ramach protokołu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

23. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Pinteresta

Na tej stronie, kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń, lub zezwalać społeczności internetowej na dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie, M.in, kolekcje obrazów i pojedyncze zdjęcia oraz opisy na wirtualnych tablicach korkowych (tak zwane szpilki), które następnie mogą być udostępniane innym użytkownikom (tak zwane re-piny) lub skomentował.

Spółką operacyjną Pinteresta jest Pinterest Inc., 808 ulicy Brannana, San Francisco, Kalifornia 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, który jest obsługiwany przez administratora i na którym znajduje się komponent Pinteresta (Wtyczka Pinteresta) był zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie wyświetla monit o pobranie za pośrednictwem odpowiedniego komponentu Pinteresta wyświetlenia odpowiedniego komponentu Pinteresta. Więcej informacji na temat Pinteresta można znaleźć pod adresem https://pinterest.com/. W trakcie tej procedury technicznej, Pinterest zyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pintereście, Pinterest wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą””i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej””, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot, którego dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Pinterest i powiązane z odpowiednim kontem Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Pinteresta, zintegrowane z naszą stroną internetową, następnie Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Pinterest otrzymuje za pośrednictwem komponentu Pinterest informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pintereście w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Pinteresta, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Pinteresta nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Pintereście przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Pinterest, który jest dostępny pod https://about.pinterest.com/privacy-policy, udziela informacji o zbiorze, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Pinterest.

24. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z SlideShare

Na tej stronie, kontroler posiada zintegrowane komponenty SlideShare. LinkedIn SlideShare jako usługa hostingu plików umożliwia wymianę i archiwizację prezentacji oraz innych dokumentów, takie jak pliki PDF, filmy, i webinaria. Usługa hostingu plików umożliwia użytkownikom przesyłanie treści multimedialnych we wszystkich popularnych formatach, z dokumentami albo publicznie dostępnymi, albo opatrzonymi etykietą prywatną.

Firmą obsługującą SlideShare jest LinkedIn Corporation, 2029 Widok na góry Stierlin Court, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone. W sprawach związanych z prywatnością poza Stanami Zjednoczonymi LinkedIn Ireland, Kwestie dotyczące polityki prywatności, Plac Wiltona, Miejsce Wiltona, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny.

LinkedIn SlideShare udostępnia tak zwane kody osadzone dla treści multimedialnych (np. prezentacje, Pliki PDF, filmy, zdjęcia, itp.) tam przechowywane. Kody osadzone to kody programów osadzone na stronach internetowych w celu wyświetlania treści zewnętrznych na ich własnej stronie internetowej. Wbudowane kody umożliwiają odtwarzanie treści na własnej stronie internetowej bez przechowywania ich na własnym serwerze, ewentualnie naruszając prawo do reprodukcji danego autora treści. Kolejną zaletą stosowania wbudowanego kodu jest to, że dany operator strony internetowej nie korzysta z własnej przestrzeni dyskowej, a tym samym odciąża własny serwer. Kod osadzony można zintegrować w dowolnym miejscu na innej stronie internetowej, dzięki czemu we własnym tekście można umieścić także treść zewnętrzną. Celem korzystania z LinkedIn SlideShare jest odciążenie naszego serwera i uniknięcie naruszeń praw autorskich, jednocześnie korzystając z treści osób trzecich.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, który jest wyposażony w komponent SlideShare (osadzony kod), ten komponent prosi przeglądarkę, której używasz, o pobranie odpowiednich osadzonych danych z SlideShare. W trakcie tej procedury technicznej, LinkedIn uzyskuje wiedzę, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na SlideShare, SlideShare rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez SlideShare i przypisywane do odpowiedniego konta SlideShare osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem LinkedIn.

LinkedIn uzyskuje za pośrednictwem komponentu SlideShare informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w SlideShare w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie osadzone dane multimedialne, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji SlideShare nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta SlideShare przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

LinkedIn korzysta również z podmiotów stowarzyszonych, takich jak Irlandia, Google Analytics, NiebieskiKai, Podwójne kliknięcie, Nielsena, Comscore, Mówić, i Lotam. Można odmówić ustawienia takich plików cookie w ramach protokołu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych LinkedIn są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

25. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie, administrator posiada zintegrowane komponenty Twittera. Twitter jest wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w ramach którego użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. „tweety”.,’ np. krótkie wiadomości, które ograniczają się do 280 postacie. Te krótkie wiadomości są dostępne dla każdego, łącznie z tymi, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto, Twitter umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linki lub retweety.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Ulica handlowa, Zestaw 900, San Francisco, Kalifornia 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, który jest obsługiwany przez administratora i na którym znajduje się komponent Twittera (Przycisk Twittera) był zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej, Twitter uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszego serwisu odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twittera jest retransmisja zawartości tej witryny, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony do cyfrowego świata i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej Twitter rozpoznaje, które konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twittera i łączone z odpowiednim kontem osoby, której dane dotyczą, na Twitterze. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą stroną internetową, następnie Twitter przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Twittera nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Twitterze są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?długi=en.

26. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z YouTube

Na tej stronie, kontroler posiada zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, który zapewnia również bezpłatne oglądanie, przeglądać je i komentować. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu masz dostęp zarówno do pełnych filmów, jak i do transmisji telewizyjnych, a także teledyski, przyczepy, oraz filmy wykonane przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Spółką obsługującą YouTube jest YouTube, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 901 Wiśniowa Aleja., San Bruno, Kalifornia 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, widok na góry, Kalifornia 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, który jest obsługiwany przez administratora i na którym znajduje się komponent YouTube (Film z YouTube'a) był zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej, YouTube i Google zyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film YouTube, jaką konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymają za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, w momencie połączenia z naszą stroną internetową jest zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, dostawa może zostać uniemożliwiona, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, przekazać informację o zbiórce, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez YouTube i Google.

27. Metoda płatności: Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące korzystania z PayPal jako procesora płatności

Na tej stronie, administrator posiada zintegrowane komponenty PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności realizowane są za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal może również przetwarzać płatności wirtualne za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane poprzez adres e-mail, dlatego nie ma klasycznych numerów kont. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal akceptuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europa) S.Ã.r.l. & Cie. SCA, 22-24 Bulwar Królewski, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tak zdecyduje “PayPal” jako możliwość płatności w sklepie internetowym podczas składania zamówienia, automatycznie przesyłamy dane osoby, której dane dotyczą, do PayPal. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Przetwarzanie umowy kupna również wymaga takich danych osobowych, które są związane z danym zamówieniem.

Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe firmie PayPal, w szczególności, jeżeli zostanie wykazany uzasadniony interes w przekazie. Dane osobowe wymieniane pomiędzy PayPal a administratorem w celu przetwarzania danych będą przekazywane przez PayPal agencjom kredytów ekonomicznych. Transmisja ta ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal tak zrobi, Jeśli to konieczne, przekazywania danych osobowych podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w ramach zamówienia.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez PayPal. Odwołanie nie będzie miało żadnego wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umowny) przetwarzanie płatności.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych w systemie PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

28. Podstawa prawna przetwarzania

Sztuka. 6(1) oświetlony. a RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w konkretnym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce w przypadku, Na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne w celu dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi, przetwarzanie odbywa się na podstawie art 6(1) oświetlony. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy na naszej firmie ciąży obowiązek prawny nakazujący przetwarzanie danych osobowych?, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6(1) oświetlony. c RODO. W rzadkich przypadkach, przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak by było, Na przykład, czy gość odniósł obrażenia w naszej firmie i jego imię, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitala lub innej strony trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6(1) oświetlony. d RODO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogą opierać się na art 6(1) oświetlony. f RODO. Na tej podstawie prawnej realizowane są operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z ww. podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. Uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (Recital 47 Zdanie 2 RODO).

29. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art 6(1) oświetlony. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

30. Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane

Kryterium służącym do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest to już konieczne do wykonania umowy lub rozpoczęcia zawarcia umowy.

31. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania tych danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. regulacje podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje na temat partnera umowy). Czasami konieczne może być zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Podmiotem danych jest, Na przykład, zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są skutki niepodania danych osobowych.

32. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma, nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.