General Business English

 

Topic

Tệp âm thanh

Bài học

Đố

General Business English

BEP 30 – Các cuộc họp: Making Suggestions
BEP 31 – Các cuộc họp: Accepting & Rejecting Suggestions
MP3
PDF
Đố
BEP 34 – Các cuộc họp: Làm rõ những gì đã nói
MP3
PDF
Đố
BEP 136 – Các cuộc họp: Lập báo cáo tiến độ
MP3
PDF
Đố
BEP 126 – Các cuộc họp: Thảo luận về một vấn đề (Phần 1)
MP3
PDF
Đố
BEP 127 – Các cuộc họp: Thảo luận về một vấn đề (Phần 2)
MP3
PDF
Đố
BEP 69A – Điện thoại: Trả lời cuộc gọi
MP3
PDF
Đố
BEP 69B – Điện thoại: Để lại lời nhắn
MP3
PDF
Đố
BEP 119 – Điện thoại: Tạo một cuộc hẹn
MP3
PDF
Đố
BEP 140 – Xử lý sự cố qua điện thoại
MP3
PDF
Đố
BEP 102 – Thuyết trình: Liên kết các ý tưởng của bạn
MP3
PDF
Đố
BEP 103 – Thuyết trình: Describing Charts & Xu hướng (Phần 1)
MP3
PDF
Đố
BEP 115 – Thuyết trình: Mô tả xu hướng
MP3
PDF
Đố
BEP 116 – Thuyết trình: Phân tích xu hướng
MP3
PDF
Đố
BEP 141 – Thuyết trình: Phân tích sự làm việc quá nhiều (Phần 1)
MP3
PDF
Đố
BEP 142 – Thuyết trình: Phân tích sự làm việc quá nhiều (Phần 2)
MP3
PDF
Đố
BEP 17A – Trình bày một lập luận (Phần 1)
MP3
PDF
Đố
BEP 17B – Trình bày một lập luận (Phần 2)
MP3
PDF
Đố
BEP 129 – Thuyết trình: Đưa ra một ý tưởng (Phần 1)
MP3
PDF
Đố
BEP 130 – Thuyết trình: Đưa ra một ý tưởng (Phần 2)
MP3
PDF
Đố
BEP 131 – Thuyết trình: Đưa ra một ý tưởng (Phần 3)
MP3
PDF
Đố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu